Lanjutan dari Bag.8
KETIGA : TADZKIROH (TABSYIR WAL INDZAAR)  KEPADA KAUM KAFIRIN

Wahai hamba-hamba Allah kaum kafirin, ketahuilah bahwa anda sekalian adalah hidup dalam kegelapan dan kesesatan sehingga setiap langkah anda di dunia pasti membawa kerusakan baik lahir maupun batin, sebagaimana di jelaskan oleh Allah dalam firmanNya :

Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. mereka menjawab: “Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan.” Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (Q.S Al-Baqarah : 11-12)

Dalam istilah al-qur’an amalan anda adalah menegakkan yang mungkar (kerusakan) dan memberantas yang ma’ruf (kebaikan).

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang Munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. (Q.S At-Taubah : 67)

Hal ini terjadi karena yang anda taati hawa nafsu bukan Tuhan Allah, maka dia menyatakan bahwa anda sekalian menjadikan hawa nafsu anda sebagai tuhan-tuhan anda sekalian.

Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya ? Atau Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).(Al Furqon : 43-44)

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya ? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran ? (Q.S Al-Jatsiah : 23)

Oleh karena itu kelak semua amalan anda yang dinilai baik oleh manusia misalnya menolong orang, nanti dihadapan Allah di tolak tidak ada harganya di misalkan sebagai debu bertaburan tidak ada gunanya dan tidak mendapat pahala.

Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti Abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. (Q.S Ibrahim : 18)

Dan juga di umpamakan seperti fatamorgana yang disangka air

Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu Dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya. (Q.S An-Nuur : 39)

Anda sekalian menyangka bahwa perbuatan anda didunia akan mendapat pahala, tetapi pahala itu tidak pernah anda dapatkan. Maka tempat anda nanti di neraka dan kekal di dalamnya, dan anda dinilai sebagai makhluk daratan yang paling jelek.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. (Q.S  Al-Bayyinah : 6)

Dan anda sekalian dinilai juga sebagai makhluk bergerak (binatang melata) dibumi yang paling jelek karena kekafiran anda dan watak anda sekalian yang selalu mengkhianati perjanjian.

Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman.
(yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil Perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada Setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya). (Al Anfaal : 55-56)

Anda sekalian dikuasai setan, maka anda dinilai termasuk sebagai golongan syetan dan makhluk yang hina karena menentang Allah dan rasulNya (nabi Muhammad), maka anda sekalian termasuk orang-orang hina.

Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka Itulah golongan syaitan. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya golongan syaitan Itulah golongan yang merugi. Sesungguhnya orang-orang yang menetang Allah dan RasulNya, mereka Termasuk orang-orang yang sangat hina. (Q.S Al-Mujadilah : 19-20)

Dan anda sekalian dinyatakan sebagai musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Allah berfirman :

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, Maka Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. (Al Baqaroh:98)

Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (An Nisa : 101)

Demikian pula usaha-usaha anda sekalian untuk memerangi Islam/kaum muslimin pasti berakhir dengan kekalahan dan Islam/kaum muslimin pasti menang meskipun melalui pasang surut sebagai ujian iman, karena sebenarnya ketika anda sekalian memerangi Islam berarti memerangi Allah dan RasulNya, sudah tentu Allah dan rosulNya pasti menang, meskipun senjata anda sekalian sehebat apapun dan anggaran yang anda sekalian keluarkan untuk membiayai usaha menghalangi orang dari jalan Allah dan untuk memerangi orang-orang Islam selalu anda sekalian siapkan sebanyak-banyaknya akhirnya akan mengecewakan anda sekalian karena akhirnya anda sekalian pasti dikalahkan dan selanjutnya anda sekalian dikumpulkan di neraka jahannam

Allah telah menetapkan: “Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang”. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S Al-Mujadilah : 21)

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. (Q.S Al-Anfaal : 36)

Oleh karena itu satu-satunya jalan yang menyelamatkan anda sekalian dari kehinaan dan kerendahan hidup di dunia dan kecelakaan  akherat kelak dari ancaman  yang mengerikan adalah masuk Islam. Karena hanya Islam yang diserukan oleh nabi Muhammad  saja yang di akui dan diridhai oleh Allah dan semua agama selain Islam di tolak.

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. (Q.S Ali-Imran : 19)

pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. (Q.S Al-Maidah : 3)

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S Ali-Imran : 85)

Bila anda memeluk Islam nilai kehidupan anda berubah dari hina menjadi mulia, dari makhluk bergerak yang paling jelek menjadi makhluk bergerak yang paling baik, yang diberi pahala surga dan diridhai oleh Allah. Kehidupan anda sekalian di akhirat berubah dari kecelakaan yang mengerikan menjadi kebahagiaan yang sangat menyenangkan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadanya. yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. (Q.S Al-Bayyinah : 7-8)
Dan diberi ketentraman

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan benar-benar saleh, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S Al-Maidah : 69)
Maka bersegeralah memeluk Islam satu-satunya jalan yang menyelamatkan sebelum kematian menjemput anda sekalian jangan sampai anda sekalian mati dalam kekafiran (tidak memeluk islam) yang membawa penyesalan dan penderitaan. Allah berfirman :

Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata:”Alangkah baiknya Sekiranya aku dahulu adalah tanah”. (Q.S Annaba’ : 40)

Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. dan Dia adalah sejahat-jahat tempat kembali”. (Q.S Al-Hadid : 15)

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, Maka Dia berkata: “Wahai Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian Itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku.” (Allah berfirman): “Peganglah Dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah Dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi Makan orang miskin. (Q.S Al-Haqqah : 25-34)

(Demikianlah Keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, Dia berkata: “Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia). Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah Perkataan yang diucapkannya saja. dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. (Q.S Al-Mukminun : 99-100).
Wahai hamba-hamba Allah yang masih kafir segeralah masuk Islam agar anda sekalian selamat.

Yaa Allah saksikanlah saya sudah sampaikan kebenaran ini menurut kemampuan saya.

Lanjut Bag. 10 (Akhir)
Advertisements